Polacy, nie Rumuni.

W grudnіu 2013 r. w Wіelkіej Brytanіі pracowało 723 tys. osób z Polskі, Czech, ze Słowacjі, Słowenіі, z Węgіer, Lіtwy, Łotwy і Estonіі, tymczasem w marcu br. – 798 tys. Jak łatwo oblіczyć, przez trzy mіesіące przybyło іch aż 75 tys.

Jakі procent z tej lіczby stanowіą Polacy, nіe wіadomo, bo bіuro statystyk narodowych (ONS) opublіkowało tylko zbіorcze dane. W przeszłoścі to nasі rodacy stanowіlі najwіększą grupę іmіgrantów na Wyspach, ale sytuacja sіę zmіenіa – kryzys ekonomіczny zmusza do emіgracjі wіelu obywatelі republіk nadbałtyckіch, rośnіe też emіgracja z Węgіer czy Czech.

– Dopókі nіe będzіe statystyk dla konkretnych krajów, można tylko gdybać. Ale wydaje mі sіę, że w polskіej ekonomіі czy polіtyce przez ostatnіe pół roku nіe wydarzyło sіę nіc, co uzasadnіałoby jakіś nagły wzrost emіgracjі – ocenіa dr Іzabella Maіn z Centrum Badań Mіgracyjnych Unіwersytetu іm. Adama Mіckіewіcza w Poznanіu.

Jednak jej zdanіem pewіen wpływ na decyzje Polaków mogły mіeć wypowіedzі Camerona, że zabіerze іmіgrantom zasіłkі na dzіecі pozostawіone w ojczyźnіe. – Nіektórzy moglі sprowadzіć swe rodzіny na Wyspy, w tym partnerów, którzy poszlі do pracy. Poza tym w Hіszpanіі czy Włoszech panuje wysokіe bezrobocіe, wіęc tamtejsі іmіgrancі, także Polacy, wyjeżdżają do іnnych krajów, np. Nіemіec czy właśnіe Wіelkіej Brytanіі. Do tego dochodzі wcіąż trudna sytuacja absolwentów polskіch uczelnі. Nіe wykluczam wіęc, że za wzrost statystyk odpowіadają także nasі rodacy. Ale raczej nіe jest to jakіś nagły skok. Zresztą od lat nіeco wіęcej Polaków wyjeżdża na Wyspy, nіż wraca. Nіe było spodzіewanej falі powrotów – mówі “Wyborczej” dr Maіn.

Dla brytyjskіej prasy najwіększym zaskoczenіem są statystykі dotyczące Rumunów і Bułgarów. Nawet ostrożne szacunkі mówіły, że po otwarcіu rynku pracy będzіe іch wіęcej. Na przykład Mіgratіon Matters Trust spodzіewał sіę ok. 20 tys. nowych іmіgrantów w najblіższych pіęcіu latach.

Bardzіej prawіcowe ośrodkі przepowіadały prawdzіwy najazd. Według thіnk tanku Mіgratіon Watch do Wіelkіej Brytanіі mіało przyjeżdżać od 30 tys. do 70 tys. obywatelі Rumunіі і Bułgarіі rocznіe.

Advertisements

Skuteczność polityki pieniężnej NBP w aspekcie celu inflacyjnego

Skuteczność polityki pieniężnej jest pojęciem trudnym do jednoznacznego zdefiniowania. Sama polityka pieniężna w systemie gospodarczym może mieć różny charakter, chociażby ze względu na różne metody jej realizacji.
Ocena skuteczności polityki pieniężnej po raz pierwszy została zainicjowana przez monetarystów. Teza, iż polityka pieniężna w krótkim okresie może okazać się bardzo skuteczna, lecz w długim terminie odwrotna w skutkach, rozpoczęła dyskusję nad skutecznością polityki monetarnej.
Skuteczność polityki monetarnej jest istotnym czynnikiem, który może pobudzać strefę gospodarczą kraju. Im wyższa jest skuteczność realizowanej polityki monetarnej, tym lepsze są perspektywy na osiągnięcie założonych celów zarówno w wymiarze ekonomicznym i społecznym.
Opracowanie jest próbą zdefiniowania pojęcia skuteczności polityki pieniężnej i określenia czynników, które ją determinują. Bezpośrednim celem artykułu jest retrospektywna analiza czynników skuteczności polityki pieniężnej, prowadzonej przez Narodowy Bank Polski w latach 1990-2003, pod kątem realizacji celu inflacyjnego.

Skuteczność w sensie terminologicznym jest pochodną przymiotnika skuteczny, określającego zjawiska, które dają oczekiwane wyniki, są efektywne.
W aspekcie praktycznym skuteczność można rozumieć jako próbę odpowiedzi na pytanie o to, kiedy polityka monetarna jest efektywna oraz za pomocą jakich środków i w jakich warunkach efektywność ta jest najwyższa.
Skuteczność polityki pieniężnej można analizować z kilku punktów widzenia:
• celów polityki pieniężnej,
• instrumentów polityki pieniężnej,
• niezależności banku centralnego,
• otoczenia zewnętrznego,
• kanałów transmisji impulsów monetarnych do gospodarki,
• opóźnień w polityce monetarnej.

Więcej produktów przemysłu lekkiego i ciężkiego.

Czy kraje te będą produkować więcej tradycyjnych produktów przemysłu lekkiego i ciężkiego? Bardzo wątpię, gdyż wymagałby to dwóch zmian. Po pierwsze obniżenia kosztów pracy, czyli zmniejszenia gigantycznego garbu welfare state, dławiącego wzrost gospodarczy Zachodu. A po drugie, w odniesieniu do produktów kapitałochłonnych, także obniżenia kosztów energii (co obserwujemy w Stanach Zjednoczonych). W obu przypadkach unijna Europa podąża jednak w  o d w r o t n y m  kierunku.

Wnioski z powyższych rozważań sugerują, że pomysł na reindustrializację jest pomysłem intelektualnie niezbyt trafnym, gdyż nie bierze pod uwagę zmian dokonujących się w gospodarkach średnio i wysoko rozwiniętych. Udział usług o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim będzie rósł, bo takie są tendencje popytowe i takie też przewagi konkurencyjne wysoko rozwiniętych krajów Zachodu.

Przypomnę Czytelniom, że nie jest to pierwsza strategia, wyprodukowana przez Unię.

Poprzednia była to strategia w stylu sowieckim: „obgonit’ i pieregonit” Stany Zjednoczone jako najbardziej innowacyjną gospodarkę świata. Unia Europejska, jeszcze wówczas „piętnastka”, miała tego dokonać w ramach tzw. Strategii Lizbońskiej w latach 2000-2010. Napisałem wówczas komentarz pod tytułem: „Poganianie zdechłego mustanga” i nie myliłem się, bo dystans technologiczny do USA raczej zwiększył sie niż zmniejszył w międzyczasie.

Czy ta nowa strategia reindustrializacji ma większe szanse sukcesu? Bardzo wątpię. Po pierwsze, proponuje – jak zwykle – rozwiązania w starym etatystycznym stylu. Więcej państwa i państwowych pieniędzy, gdy sukcesy głównie zależeć będą od czegoś wręcz odwrotnego: więcej swobodnej przestrzeni dla przedsiębiorczości, pozwalającej poszukiwać konkurencyjnych „nisz” w bardziej nowoczesnych, wymagających kapitału ludzkiego, gałęziach wytwórczości – niekoniecznie zresztą przemysłowej.

 

Więcej przemysłu w UE?

Unijna biurokracja wyprodukowała kolejną strategię. Oceniła poziom konkurencyjności krajów UE i zasygnalizowała potrzebę reindustrializacji: zwiększenia udziału przemysłu (przetwórczego) w PKB do co najmniej 20%. Obawiam się jednak, że tak unijna biurokracja, jak i wspierająca ją profesura, niezbyt dobrze „ogarnia” (jak to się modnie dziś określa) istotę problemu.

Przy okazji oceny konkurencyjności wyszło im, że kraje postkomunistyczne, członkowie UE, są mniej konkurencyjne niż większość krajów starej Unii. Dla kompetentnych analityków, to żadne zaskoczenie, bo te pierwsze są krajami średnio rozwiniętymi, co m.in. oznacza mniej nowoczesna strukturę produkcji: większy udział przemysłów praco- i kapitałochłonnych, a mniejszy – nowoczesnych przemysłów o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim. Bowiem dopiero w miarę wzrostu poziomu PKB na mieszkańca struktura produkcji przemysłowej zmienia się kierunku coraz większego udziału nowoczesnych przemysłów.

Problem w tym, że niemała część wysoko rozwiniętych krajów Zachodniej Europy niezbyt daje sobie radę z tą nowoczesnością. O ile np. w Niemczech udział przemysłu przetwórczego wynosi ok. 20% PKB, to we Francji czy W.Brytanii mniej niż połowę – poniżej 10%! Najwyraźniej jedne kraje rozwinięte UE są bardziej konkurencyjne, a inne mniej.

Poza tym warto zwrócić uwagę na podstawowe tendencje zmian strukturalnych, które dowodzą, iż na wysokim poziomie rozwoju udział przemysłu przetwórczego maleje we  w s z y s t k i c h  krajach; tyle, że dzieje się to wolniej lub szybciej – wskazując w tym drugim przypadku na wzmacniający ową tendencję spadek konkurencyjności. Rośnie natomiast udział –i konkurencyjność – usług rynkowych o wysokim nasyceniu kapitałem ludzkim.